สถานีวิทุยส่วนภูมิภาค MCOT Radio ยะลา

คลื่น สถานีวิทุยส่วนภูมิภาค MCOT Radio ยะลา
Yala: 102.5 FM