สถานีวิทุยส่วนภูมิภาค MCOT Radio นครพนม

คลื่น NBT Pheburit FM 95.75
Phetchaburi: 95.75 FM